Alkoshop

Obsah tejto webovej stránky je vhodný len pre osoby staršie ako 18 rokov

Nemám 18 rokov

Súhlas s použitím cookies

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.

Podrobné nastavenia cookies


Čo sú cookies?

Cookies je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá do Vášho počítača, alebo mobilného zariadenia pri jej návšteve. Pomáha webovým stránkam zapamätať si Vaše akcie a nastavenia (ako napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia) na určitý čas, aby ste nemuseli znovu zadávať čokoľvek.

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok, nie je teda možné ich zakázať. Obvykle sa nastavujú v reakcii na akciu, ktorú na webe sami vykonáte, ako je nastavenie zabezpečenia, prihlásenia a vyplňovania formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie alebo o nich zasielal upozornenia. Majte na pamäti, že niektoré stránky nebudú bez týchto súborov fungovať. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe. Tieto súbory cookie môžeme nastaviť my alebo poskytovatelia tretích strán, ktorých služby na webe využívame. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe.

Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok. Umožňujú nám rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a sledovať, ako návštevníci web používajú. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým webové stránky fungujú, napríklad tým, že používateľom umožňujú ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré by vás mohli identifikovať. Pomocou týchto nástrojov analyzujeme a pravidelne zlepšujeme funkčnosť našich webových stránok. Získané štatistiky môžeme využiť na zlepšenie užívateľského komfortu a na to, aby bola návšteva webu pre vás ako používateľa zaujímavejšia.

Používajú sa na sledovanie preferencií webu užívateľa za účelom zacielenia reklamy, tj zobrazovania marketingových a reklamných oznámení (aj na stránkach tretích strán), ktoré môžu návštevníka webu zaujímať, v súlade s týmito preferenciami. Marketingové cookies využívajú nástroje externých spoločností. Tieto marketingové súbory cookie budú použité iba s vaším súhlasom.

arrow

Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Prevádzkovateľ:ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Holubyho 1/A , 811 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1997/B

IČO: 35 758 601

korešp. adresa:             Borinka 149, 900 32 Borinka

Kontaktná osoba:

e-mail: info@italmarket.sk

korešp. adresa:    GDPR koordinátor, ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Borinka 149, 900 32 Borinka.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás, ako dotknutej osobe, nasledujúce údaje, na nasledujúce účely:

Účel spracúvaniaKategória osobných údajovPrávny základ spracovateľskej činnostiLehota na výmaz OÚKategória príjemcov
prijímacie konanie uchádzačov o zamestnanieosobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené vo výpise z registra trestov, doklad o dosiahnutom vzdelanísúhlas dotknutej osobypo dobu trvania výberového procesuxxx
poštová evidencia (došlá a odošlá pošta)titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontaktprislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania1 rokxxx
zmluvyidentifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhuntné na plnenie zmluvyprislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania, zmluva10 +1 rokovxxx
evidencia uplatnených práv dotknutých osôbtitul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osobyprislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania, zmluva, súhlas dotknutej osoby1 rokxxx
evidencia dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajovtitul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osobyprislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania, zmluva, súhlas dotknutej osobypo dobu udelenia súhlasu,a to 5 rokov/ v súlade so zmluvouxxx
evidencia podnetov, sťažností a žiadostimeno, priezvisko, adresa pobytu a ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetuoprávnený záujem prevádzkovateľa, príslušná legislatíva, zmluva, súhlas dotknutej osoby1 rokxxx
spracovanie účtovných dokladov FOmeno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, podrobnosti o pracovnej ceste, dôvod zrážky, podpisprislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania10 + 1 rokov1. úroveň: Sociálna poisťovňa, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava , zdravotné poisťovne, externý audit
Plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu vrátane predzmluvných vzťahovmeno a priezvisko kontaktnej osoby obchodného partnera, pracovná pozíca, e-mail, telefón , fax,prislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania, zmluvapo dobu trvania zmluvného vzťahu/ zákonom stanovenú1. úroveň: externý audit
Ochrana majetku a finančných záujmov Prevádzkovateľa, ochrana majetku zamestnancov Prevádzkovateľa a tretích osôb, ochrana života a zdravia zamestnancov Prevádzkovateľa a tretích osôb, odhaľovanie kriminality (kamerový systém)obrazové, obrazovo-zvukové záznamyoprávnený záujem prevádzkovateľa2 mesiace/ po dobu nevyhnutnú pre potreby konania orgánov činných v trestnom konaníorgany činné v trestnom alebo priestupkovom konaní
Ochrana majetku, finanančných záujmov prevádzkovateľa a zamestnancov prevádzkovateľa (kniha návštev)meno, priezvisko, podpisoprávnený záujem prevádzkovateľa1 rokorgany činné v trestnom alebo priestupkovom konaní
ponuka produktov a služieb, poskytovanie informácií v rámci priameho marketingumeno a priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a e-mailový kontaktoprávnený záujem prevádzkovateľa/ súhlas dotknutých osôbpo dobu 5 rokov od udelenia súhlasuxxx
Poštová a externá emailová komunikácia (e-mail vizitka/ riešenie ubytovacích kapacít/ prihlásenie na školenia, konferencie)titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, korešpondečná adresa, telefonický kontakt, fotografia zamestnanca prevdázkovateľa pre účely zahraničných konferencií,oprávnený záujem prevádzkovateľa, výslovný súhlas zamestnanca/FO, príslušná legislatíva, zmluva3 rokyxxx
marketing – prezentácia a propagácia prevádzkovateľa, produktov a značiek z portfóliaobrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamyoprávnený záujem prevádzkovateľa5 rokovxxx
informovanie dotknutých osôb a zverejňovanie vybraných údajov o dotknutej osobe za účelom informovania verejnosti o jednotlivých udalostiachmeno a priezvisko, pracovná pozícia, telefonné číslo, e-mail, fotografia, video záznamsúhlas dotknutej osobypo dobu udelenia súhlasuxxx

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom rešpektujeme. Obchodná spoločnosť ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. sa zaväzuje dodržiavať požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj všetky predpisy, ktoré sa ochrany Vašich osobných údajov týkajú.

Údaje, ktoré o sebe poskytujete pri návšteve našich profilov na sociálnych sieťach, ďalej nespracúvame. V prípade, ak ste pridali komentár alebo zdieľali fotografiu, tieto údaje ostávajú v nezmenenom stave, a ďalej ich už nespracúvame.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Súhlas – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Plnenie zmluvy – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Plnenie našich zákonných povinnosti – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňujeme.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Práva dotknutej osoby na:

–          prístup: máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, ak to bude technicky možné,  budú Vám poskytnuté elektronicky.

–          opravu: ak sú podľa Vašej mienky údaje, ktorými disponujeme, neúplné, nepresné alebo neaktuálne, kontaktujte nás ohľadom aktualizácie.

–          prenosnosť údajov: za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

–          namietanie: ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny právny základ spracúvania a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

–          odvolanie súhlasu: v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky e-mailom alebo písomne na adrese zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali pred jeho odvolaním.

–          obmedzenie spracúvania: v určitých prípadoch ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje na určitý účel, ak si myslíte,  že už Vaše osobné údaje nemusíme využívať.

–          výmaz (zabudnutie): ak údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné na plnenie stanoveného účelu spracúvania máte právo podať žiadosť o výmaz, avšak upozorňujeme Vás, že môže nastať situácia, kedy nebudeme vedieť a môcť vyhovieť Vašej žiadosti z dôvodu právnych či regulačných povinností o čom budete riadne a včas informovaný.

–          podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov: ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.